دانلود 310 فونت انگلیسی برای پاورپوینت
شناسه پست: 15543
بازدید: 472

یکی از قسمت های اصلی هر پاوپوینت بعد از انتخاب تم مناسب، انتخاب فونت مناسب می باشد. در این مقاله تعداد 310 فونت انگلیسی برای شما آماده کرده ایم که می توانید در انتهای نوشته دانلود کنید.

فونت های موجود در در این بسته شامل فونت های زیر می باشد:

 • Blou
 • Braxton Black
 • Braxton Bold
 • Braxton Book
 • Braxton Light
 • Braxton Regular
 • Clou Black
 • CODE Bold
 • CODE Light
 • Code Pro Black LC
 • Code Pro Black
 • Code Pro Bold LC
 • Code Pro Bold
 • Code Pro Demo
 • Code Pro LC
 • Code Pro Light Demo
 • Code Pro Light LC
 • Code Pro Light
 • Code Pro
 • Colo Light
 • Colo Normal
 • Colo Pro Black
 • Cubic Light
 • Cubic Normal
 • Cubic Thin
 • Dan Pro Outline
 • Dan Pro
 • Dekar Light
 • Dekar
 • Donau Alte
 • Donau Neue
 • Dovde Black
 • Dovde Thin
 • Dox Line
 • Dox
 • Duplex
 • Facet Black.ttf”
 • Facet Ultra.ttf”
 • File
 • filelist.txt”
 • filenames.txt”
 • Fontfabric – GloberBlack
 • Fontfabric – GloberBlackItalic
 • Fontfabric – GloberBold
 • Fontfabric – GloberBoldItalic
 • Fontfabric – GloberBookItalic
 • Fontfabric – GloberHeavy
 • Fontfabric – GloberHeavyItalic
 • Fontfabric – GloberLight
 • Fontfabric – GloberLightItalic
 • Fontfabric – GloberRegular
 • Fontfabric – GloberRegularItalic
 • Fontfabric – GloberSemiBold
 • Fontfabric – GloberSemiBoldItalic
 • Fontfabric – GloberThin
 • Fontfabric – GloberThinItalic
 • Fontfabric – GloberxBold
 • Fontfabric – GloberxBoldItalic
 • Fontfabric – Nexa Rust Extras Goodies
 • Fontfabric – Nexa Rust Extras Icons
 • Fontfabric – Nexa Rust Extras Nature
 • Fontfabric – Nexa Rust Extras Script
 • Fontfabric – Nexa Rust Extras Words
 • Fontfabric – Nexa Rust Handmade Condensed
 • Fontfabric – Nexa Rust Handmade Extended
 • Fontfabric – Nexa Rust Sans Black
 • Fontfabric – Nexa Rust Sans Book
 • Fontfabric – Nexa Rust Sans Shadow
 • Fontfabric – Nexa Rust Script H Shadow
 • Fontfabric – Nexa Rust Slab Black
 • Fontfabric – Nexa Rust Slab Shadow
 • Fontfabric – NexaSlabBlack
 • Fontfabric – NexaSlabBlackItalic
 • Fontfabric – NexaSlabBlackOblique
 • Fontfabric – NexaSlab-Bold
 • Fontfabric – NexaSlabBoldItalic
 • Fontfabric – NexaSlabBoldOblique
 • Fontfabric – NexaSlab-Book
 • Fontfabric – NexaSlabBookItalic
 • Fontfabric – NexaSlabBookOblique
 • Fontfabric – NexaSlabHeavy
 • Fontfabric – NexaSlabHeavyItalic
 • Fontfabric – NexaSlabHeavyOblique
 • Fontfabric – NexaSlab-Light
 • Fontfabric – NexaSlabLightItalic
 • Fontfabric – NexaSlabLightOblique
 • Fontfabric – NexaSlab-Regular
 • Fontfabric – NexaSlabRegularItalic
 • Fontfabric – NexaSlabRegularOblique
 • Fontfabric – NexaSlabThin
 • Fontfabric – NexaSlabThinItalic
 • Fontfabric – NexaSlabThinOblique
 • Fontfabric – NexaSlab-xBold
 • Fontfabric – NexaSlabxBoldItalic
 • Fontfabric – NexaSlabxBoldOblique
 • Gabriel-Sans-Black
 • Gabriel-Sans-Black-Italic
 • Gabriel-Sans-Bold
 • Gabriel-Sans-Bold-Italic
 • Gabriel-Sans-Cond-Black
 • Gabriel-Sans-Cond-Black-Italic
 • Gabriel-Sans-Cond-Bold
 • Gabriel-Sans-Cond-Bold-Italic
 • Gabriel-Sans-Cond-Light
 • Gabriel-Sans-Cond-Light-Italic
 • Gabriel-Sans-Cond-Medium
 • Gabriel-Sans-Cond-Medium-Italic
 • Gabriel-Sans-Cond-Normal
 • Gabriel-Sans-Cond-Normal-Italic
 • Gabriel-Sans-Cond-Thin
 • Gabriel-Sans-Cond-Thin-Italic
 • Gabriel-Sans-Light
 • Gabriel-Sans-Light-Italic
 • Gabriel-Sans-Medium
 • Gabriel-Sans-Medium-Italic
 • Gabriel-Sans-Normal
 • Gabriel-Sans-Normal-Italic
 • Gabriel-Sans-Thin
 • Gabriel-Sans-Thin-Italic
 • Gota Light
 • Gota
 • Grant Deco Italic
 • Grant Deco
 • Grant Slim Italic
 • Grant Slim
 • Hagin Caps Medium
 • Hagin Caps Thin
 • Hero Light
 • Hero
 • Intro Black Alt Regular
 • Intro Black Caps Regular
 • Intro Black Inline Regular
 • Intro Black Italic Italic
 • Intro Black Regular
 • Intro Bold Alt Regular
 • Intro Bold Caps Regular
 • Intro Bold Italic Italic
 • Intro Bold Regular
 • Intro Book Alt Regular
 • Intro Book Caps Regular
 • Intro Book Italic Italic
 • Intro Book Regular
 • Intro Cond Alt
 • Intro Cond Black Alt
 • Intro Cond Black Italic
 • Intro Cond Black
 • Intro Cond Bold Alt
 • Intro Cond Bold Italic
 • Intro Cond Bold
 • Intro Cond Caps Black
 • Intro Cond Caps Bold
 • Intro Cond Caps Light
 • Intro Cond Caps SemiBold
 • Intro Cond Caps Thin
 • Intro Cond Caps
 • Intro Cond Italic
 • Intro Cond Light Alt
 • Intro Cond Light Italic
 • Intro Cond Light
 • Intro Cond SemiBold Alt
 • Intro Cond SemiBold Italic
 • Intro Cond SemiBold
 • Intro Cond Thin Alt
 • Intro Cond Thin Italic
 • Intro Cond Thin
 • Intro Cond
 • Intro Inline Regular
 • Intro Light Alt Regular
 • Intro Light Caps Regular
 • Intro Light Italic Italic
 • Intro Light Regular
 • Intro Regular Alt Regular
 • Intro Regular Caps Regular
 • Intro Regular Italic Italic
 • Intro Regular Regular
 • Intro Regular
 • Intro Thin Alt Regular
 • Intro Thin Caps Regular
 • Intro Thin Italic Italic
 • Intro Thin Regular
 • Kabel Light
 • Kabel
 • Kare Gradient
 • Kare Light
 • Kare Shadow
 • Kare
 • Kvant
 • LOT
 • MOD
 • Nexa Black Italic
 • Nexa Bold Italic
 • Nexa Bold
 • Nexa Book Italic
 • Nexa Heavy Italic
 • Nexa Heavy
 • Nexa Italic
 • Nexa Light Italic
 • Nexa Light
 • Nexa Regular
 • Nexa Thin Italic
 • Nexa Thin
 • Nexa XBold Italic
 • Nexa XBold
 • Noveu
 • Null
 • Oval Black
 • Oval Bold
 • Oval Book
 • Oval Double Deco
 • Oval Double
 • Oval Heavy
 • Oval Light
 • Oval Medium
 • Oval Regular
 • Oval Single Light
 • Oval Single
 • Oval Thin
 • Portal Black
 • Portal Line
 • Portal Strips
 • Prisma Black
 • Prisma Line
 • Quad Black
 • Quad Light
 • Quad Ultra
 • RBNo2Light
 • RBNo2Light_a
 • Reader Bold
 • Reader Light
 • Rex Bold Inline
 • Rex Bold
 • Rex Light
 • Rolka Light
 • Rolka Ultra
 • SAF
 • Snail Light
 • Snail Thin
 • Solomon – black.ttf”
 • Solomon – bold.ttf”
 • Solomon – book.ttf”
 • Solomon – light.ttf”
 • Solomon – thin.ttf”
 • Solomon Deco – black.ttf”
 • Solomon Deco – bold.ttf”
 • Solomon Deco – book.ttf”
 • Solomon Deco – light.ttf”
 • Solomon Deco – normal.ttf”
 • Solomon Deco – thin.ttf”
 • Solomon Normal
 • Solomon Sans Black Italic
 • Solomon Sans Black
 • Solomon Sans Bold Italic
 • Solomon Sans Bold
 • Solomon Sans Book Italic
 • Solomon Sans Book
 • Solomon Sans Light Italic
 • Solomon Sans Light
 • Solomon Sans Normal Italic
 • Solomon Sans Normal
 • Solomon Sans SemiBold Italic
 • Solomon Sans SemiBold
 • Solomon Sans Thin Italic
 • Solomon Sans Thin
 • Solomon-Light-Deco
 • Solomon-Normal
 • Static Bold Italic
 • Static Bold
 • Static Italic
 • Static
 • Sudoku Black
 • Sudoku Deco
 • Sudoku Light
 • Sudoku Medium
 • Sudoku
 • TETRA
 • Uni-Sans-Bold
 • Uni-Sans-BoldItalic
 • Uni-Sans-Book
 • Uni-Sans-BookItalic
 • Uni-Sans-Heavy
 • Uni-Sans-HeavyItalic
 • Uni-Sans-Light
 • Uni-Sans-LightItalic
 • Uni-Sans-Regular
 • Uni-Sans-RegularItalic
 • Uni-Sans-Semi-Bold
 • Uni-Sans-SemiBoldItalic
 • Uni-Sans-Thin
 • Uni-Sans-ThinItalic
 • VAL
 • Weston Light
 • Weston
 • Wigan Bold
 • Wigan Thin
 • Zag Bold
 • Zag Deco Thin
 • Zag Drops Thin
 • Zag Light
 • Zag Normal
 • Zag Regular
 • Zag Thin
 • Age
 • Archive
 • Aston Book Italic
 • Aston Book
 • Aston Italic
 • Aston Light Italic
 • Aston Light
 • Aston
 • Avatar

رمز فایل: 123ppt.ir